පකිස්තානයේ හදිසියේම කොච්චියක් ගිණිගනී මහා විනාසයක් සිදුවෙයි ජීවිත 65 ක් බිළිගෙන තුවාල කරුවන් 39 රෝහළට


Comments